Ekologická ekonomie

Ekologická ekonomie uznává, že ekonomika je subsystémem lidské společnosti, která je sama o sobě součástí biosféry - našeho společného domova. Opatření mohou zahrnovat udržitelnou výrobu a spotřebu, etické investice, odklon od fosilních paliv a jakýchkoli činností škodlivých pro planetu a lidi, podporu oběhového hospodářství a upřednostňování pečlivé práce a ochranu důstojnosti pracovníků.

Laudato Si platforma

Slyšeli jste o "Nerůstu"

Pojem NERŮST poukazuje na sociální a ekologické škody způsobené snahou o nekonečný ekonomický růst. Nerůst zdůrazňuje potřebu snížit globální spotřebu a výrobu a prosazuje sociálně spravedlivou a ekologicky udržitelnou společnost, v níž sociální a environmentální blahobyt nahradí hrubý domácí produkt jako ukazatel prosperity. (zdroj)

Zahrnuje ideu environmentální spravedlnosti, která kriticky upozorňuje na nerovné dělení dopadů ekologické krize mezi globální Sever a Jih nebo chudé a bohaté obecně. K pozitivním vlastnostem, které by měla společnost nerůstu mít se řadí například péče, družnost nebo skromnost. S tím souvisí, že nerůst volá po repolitizaci některých témat ve veřejné debatě. Zdánlivým politickým konsenzem je, že hospodářský růst a nové technologie vedou k lepší společnosti Jak ale ukazují průzkumy subjektivního pocitu štěstí obyvatel, mezi výší HDP a štěstím obyvatel neexistuje jasná korelace. Zato ale "Studie štěstí" ukazují, že k větší spokojenosti se životem vede například zkrácení pracovní doby, malá sociální nerovnost nebo větší kontrola nad vlastním časem, což jsou silně nerůstové návrhy. (zdroj)

Nebylo by nám lepé, kdybychom jako společnost upustili od pouhé maximalizace zisku a směřovali k větší vnitřní pohodě a brali více ohledy na prostředí, ve kterém žijeme a ve kterém budou žít generace po nás?Oběhové hospodářství

cirkulární ekonomika

Mnohdy přemýšlíme, co zlepšit a změnit ve prospěch životního prostřední na úrovni našich domácností a nás jako jednotlivců, zkusme teď zaměřit pohled do firem a společností, ve kterých pracujeme, nebo které dokonce řídíme či vlastníme.


Jsou partnerem ve snaze o lepší hospodaření s materiály a průvodcem na cestě k efektivní, šetrné a prosperující ekonomice. Poradenská, vzdělávací a osvětová iniciativa.

Největší evropská platforma pro obchodování s průmyslovým odpadem a recykláty. 

Každá firma může nabídnout co nepotřebuje a nebo naopak najít, to co hledá (palety, odřezky, výplně, drtě, látky, bedny, tabulové sklo, ocelové konstrukce  apod.)

Třídit a recyklovat se dá i na úrovni firem, nejen na úrovni domácností. Je to výrazný posun k větší efektivitě ekologických snah.

Shlédněte krátký spot, který jasně vysvětluje pojem oběhové hospodářství.